Czym jest projekt według PMBOK?

Zacznijmy od podstaw.

Jak definiowane jest pojęcie projektu przez PMBOK?

Projekt

Według PMBOK (czyli standardu zarządzania projektami opracowanego przez Project Management Institute) projektem nazywamy tymczasowe przedsięwzięcie, które jest podejmowane, aby wytworzyć unikalny produkt, usługę czy rezultat.

Unikalny produkt, usługa czy rezultat

Przez wytworzenie produktów cząstkowych realizujemy cel projektu.

Cel definiujemy tutaj jako pożądany przez klienta rezultat, będący wyznacznikiem kierunku realizowanych prac lub wynik, który chcemy osiągnąć.

Natomiast projektem cząstkowym określa się unikalny, sprawdzalny produkt, wynik lub możliwość dostarczenia usługi, niezbędny do zakończenia procesu, fazy lub projektu. Produkty cząstkowe mogą być materialne (czyli jakiś wyrób) lub niematerialne (czyli np. usługa).

Tymczasowe przedsięwzięcie

Określenie tymczasowość podkreśla, że projekty mają ustalony początek i koniec. Nie oznacza to jednak, że trwają krótko.

Koniec projektu następuje w kliku przypadkach. Warto tutaj podkreślić, że koniec projektu nie zawsze oznacza jego sukces i powodzenie.

Projekt może zakończyć się w momencie osiągnięcia założonych celów lub też, w momencie, gdy nie jesteśmy w stanie ich osiągnąć, a wyczerpały się środki finansowe lub projekt stracił swoje uzasadnienie. Innymi powodami zakończenia projektu mogą być także wyczerpanie się innych zasobów (fizycznych, czy ludzkich) lub niekorzystne czynniki prawne, zmuszające nas do zakończenia całego projektu.

Projekty mają określony czas trwania, ale ich produkty cząstkowe już nie – mogą one funkcjonować po zakończeniu projektu. Przykładem może być tutaj wytworzenie leku, który będzie dostępny w aptekach i wykorzystywany przez chorych, przez następne kilka lub kilkadziesiąt lat. 

Projekty wywołują zmianę

Wywołują zmianę w organizacjach. Projekty skupiają się głównie na przeniesieniu organizacji z jednego stanu do docelowego, tak aby osiągnąć zdefiniowany cel. Przed rozpoczęciem projektu organizacja jest w stanie aktualnym, a dzięki jasno sprecyzowanym celom i działaniom, określanym jako projekt, zmienia ona swój stan na pożądany.

Poniższa grafika przedstawia proste wytłumaczenie tego zagadnienia.

Zmiana stanu organizacji przez projekt
[opracowanie własne na podstawie PMBOK® Guide – Sixth Edition (2017)]

Projekty umożliwiają tworzenie wartości biznesowej

Według PMI wartość biznesowa definiowana jest jako „policzalna korzyść netto wygenerowana z przedsięwzięcia biznesowego”. Wartość biznesowa w projektach odnosi się do korzyści, jakie konkretny projekt dostarczy interesariuszom (czyli osobom, na które projekt wpływa, oraz które mogą wpływać na niego).

Korzyści te mogą mieć charakter materialny (np. zwiększone dochody, urządzenia czy narzędzia) bądź niematerialny (np. poprawa reputacji, rozpoznawalności danej marki, czy dobro publiczne).

Kontekst inicjacji projektu

Czyli najprościej mówiąc czynniki wpływające i oddziałujące na organizację. Według PMI istnieją cztery najważniejsze kategorie czynników, które obrazują okoliczności towarzyszące projektom:

  1. Konieczność spełnienia wymagań prawnych, społecznych lub innych regulacji
  2. Konieczność spełnienia potrzeb i wymagań interesariuszy
  3. Wprowadzenie nowej lub zmiana strategii biznesowych czy technologicznych
  4. Stworzenie, usprawnienie lub naprawa produktów, usług czy procesów.
Kontekst inicjacji projektu
[opracowanie własne na podstawie PMBOK® Guide – Sixth Edition (2017)]

Powyższe czynniki wpływają na obecne działania i strategię biznesową danej organizacji. Kierownictwo musi na nie reagować, aby organizacja nadal mogła funkcjonować. Projekty dają możliwość reagowania na te czynniki i wprowadzania koniecznych zmian.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *